Cài đặt phpMyAdmin 3.5.1 trên CentOS 6.2

Cài đặt phpMyAdmin 3.5.1 trên CentOS 6.2

Đăng vào ngày 8 Tháng Năm 2012 lúc 09:44 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (4)

PhpMyAdmin_logo

Bài này trình bày các bước cài đặt phpMyAdmin phiên bản mới nhất trên HDH CentOS 6.2. Cấu hình dành cho Server sử dụng Nginx làm WebServer. Các WS khác như Apache, lighthttpd,… cấu hình tương tự

I – Chuẩn bị:

Bổ sung các Remi repository bằng cách cài đặt gói rpm sau

# rpm -Uvh http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/6/x86_64/epel-release-6-6.noarch.rpm
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Sử dụng lệnh yum để cài đặt phpmyadmin từ Remi repo

# yum --enablerepo=remi install phpmyadmin

install-phpmyadmin-01

II - Tạo phpMyAdmin Nginx Virtual Host

Tạo mới file /etc/nginx/sites-available/phpMyAdmin với nội dung sau

server {
       listen   80;
       server_name phpmyadmin.khanh.com.vn
       access_log /var/log/nginx/phpmyadmin/access.log;
       error_log /var/log/nginx/phpmyadmin/error.log;
       root /usr/share/phpMyAdmin;
 
       location / {
           index  index.php;
       }
 
       ## Images and static content is treated different
       location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|xml)$ {
           access_log        off;
           expires           360d;
       }
 
       location ~ /\.ht {
           deny  all;
       }
 
       location ~ /(libraries|setup/frames|setup/libs) {
           deny all;
           return 404;
       }
 
       location ~ \.php$ {
           include /etc/nginx/fastcgi_params;
           fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
           fastcgi_index index.php;
           fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/phpMyAdmin$fastcgi_script_name;
       }
}

Trong đó, phpmyadmin.khanh.com.vn sẽ là đường dẫn tới phpMyAdmin trên nền web của bạn. Việc cấu hình này tương tự với đặt virtual host trên Apache vậy

install-phpmyadmin-02

Tạo các thư mục cần thiết cho Virtual Host mới

# mkdir -p /var/log/nginx/phpmyadmin
# cd /etc/nginx/sites-enabled
# ln -s /etc/nginx/sites-available/phpMyAdmin

Sau đó khởi động lại Nginx

# /etc/init.d/nginx restart

III – Kiểm tra:

Bây giờ ta có thể đăng nhập và sử dụng phpMyAdmin tại địa chỉ http://phpmyadmin.khanh.com.vn

install-phpmyadmin-03

Giao diện sau khi đăng nhập

install-phpmyadmin-04

Ngô Duy Khánh – http://Khanh.Com.vn

Bình luận (4) -

Tu vi
Tu vi
25/06/2012 9:24:55 CH #

Bài viết rất chi tiết và dễ hiểu . Thank nhé

Xem tu vi
Xem tu vi
24/10/2012 10:09:55 CH #

Tôi vừa mới học về linux nên giờ đọc mới hiểu nè

Thanh
Thanh
25/11/2012 10:27:30 CH #

Anh cho e hỏi xíu ạh,

sao e chạy 2 lệnh đầu tiên thì có thông báo lỗi như sau

# rpm -Uvh mirror-fpt-telecom.fpt.net/.../...e-6-6.noarch.rpm
Retrieving mirror-fpt-telecom.fpt.net/.../...e-6-6.noarch.rpm
curl: (22) The requested URL returned error: 404
error: skipping mirror-fpt-telecom.fpt.net/.../...e-6-6.noarch.rpm - transfer failed

# rpm -Uvh rpms.famillecollet.com/.../remi-release-6.rpm
Retrieving rpms.famillecollet.com/.../remi-release-6.rpm
warning: /var/tmp/rpm-tmp.E5Ood0: Header V3 DSA/SHA1 Signature, key ID 00f97f56: NOKEY
error: Failed dependencies:
  epel-release >= 6 is needed by remi-release-6-1.el6.remi.noarch


Biking Vietnam to Cambodia
Biking Vietnam to Cambodia
13/12/2012 4:29:23 CH #

tôi cũng vừa học linux thấy cài đặt là dùng lênh rpm -ivh mà ta

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications