Cài đặt Nginx và PHP-FPM trên CentOS 6

Cài đặt Nginx và PHP-FPM trên CentOS 6

Đăng vào ngày 29 Tháng Mười Hai 2011 lúc 23:07 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , ,    Bình luận (2)

I – Cài đặt:

Bổ sung các Remi repository bằng cách cài đặt gói rpm sau

# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Sử dụng lệnh yum để cài đặt Nginx và PHP FPM từ Remi repo

# yum --enablerepo=remi install nginx php php-fpm php-common

Đảm bảo đầy đủ các gói như hình đưới đây…

config_nginx_php_fpm_1

Chọn gói cài đặt bổ trợ cần thiết cho hệ thống Web Server của bạn như: PEAR, PDO, MySQL, PostgreSQL, Memcache, GD, MBString, MCrypt, XML,…

# yum --enablerepo=remi install php-pear php-pdo php-mysql php-pgsql php-pecl-memcache php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

II – Thiết lập khởi động:

Ở đây ta sẽ không sử dụng tới dịch vụ httpd, hãy tắt đi nếu dịch vụ đang được chạy

# service httpd stop
# chkconfig httpd off

Khởi động Nginx và PHP-FPM

# service nginx start
# service php-fpm start

Thiếp lập khởi động Ngnix và PHP-FPM cùng hệ thống

# chkconfig ngnix on
# chkconfig php-fpm on

III – Cấu hình:

Cấu hình thư mục chứa nội dung website và thư mục chứa logs. Ví dụ ở đây mình sử dụng thư mục là web.khanh.com.vn

# mkdir -p /srv/www/web.khanh.com.vn/public_html
# mkdir /srv/www/web.khanh.com.vn/logs

Tạo 1 user có tên là nginx và cho sở hữu website

# useradd nginx
# chown -R nginx:nginx /srv/www/web.khanh.com.vn

Thiết lập và phân quyền thư mục chứa logs

# mkdir -p /var/log/nginx/web.khanh.com.vn
# chown -R nginx:nginx /srv/www/web.khanh.com.vn
# chown -R nginx:nginx /var/log/nginx

Tạo thư mục chứa danh sách Virtual Host trong thư mục /etc/nginx.

# mkdir /etc/nginx/sites-available
# mkdir /etc/nginx/sites-enabled

Cấu hình lại file nginx.conf

# vi /etc/nginx/nginx.conf

Thêm vào dòng cấu hình virtual host bên trong thẻ http

# include /etc/nginx/sites-enabled/*;

config_nginx_php_fpm_2

Tạo file cấu hình cho virtual host mà chúng ta mới thêm.

# vi /etc/nginx/sites-available/web.khanh.com.vn

Có nội dung sau:

server {
    server_name web.khanh.com.vn;
    access_log /srv/www/web.khanh.com.vn/logs/access.log;
    error_log /srv/www/web.khanh.com.vn/logs/error.log;
    root /srv/www/web.khanh.com.vn/public_html;
 
    location / {
        index index.html index.htm index.php;
    }
 
    location ~ \.php$ {
        include /etc/nginx/fastcgi_params;
        fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /srv/www/web.khanh.com.vn/public_html$fastcgi_script_name;
    }
}

Chú ý: Dòng server_name web.khanh.com.vn thiết lập virtual host này sẽ được trỏ tới bởi tên miền http://web.khanh.com.vn

Tạo Symbolic link tới tệp tin cấu hình virtual host /etc/nginx/sites-enabled/web.khanh.com.vn và khởi động lại dịch vụ nginx

# cd /etc/nginx/sites-enabled/
# ln -s /etc/nginx/sites-available/web.khanh.com.vn
# service nginx restart

Các bước cấu hình cơ bản đã xong, bây giờ thử kiểm tra lại bằng cách tạo một file index

# vi /srv/www/web.khanh.com.vn/public_html/index.php

Thêm nội dung sau:

<?php
    phpinfo();
?>

Mở trình duyệt và truy cập tới địa chỉ http://web.khanh.com.vn có kết quả như sau

config_nginx_php_fpm_3

Các bước cài đặt và cấu hình cơ bản của Ngix và PHP-FPM đã xong. Trong bài viết tiếp theo, mình sẽ trình bày thêm về cách cấu hình nâng cao và tối ưu hóa hoạt động của Nginx + PHP-FPM.

Duy Khánh - http://Khanh.Com.Vn

Bình luận (2) -

ubuntu
ubuntu
21/07/2012 2:27:50 CH #

THank you.

Tìm mãi ko thấy cái remi repository Laughing

xem boi
xem boi
24/10/2012 10:12:54 CH #

Mình mới là newbie thôi bạn nên làm một bài hướng dẫn tổng hợp lại...cách cấu hình để chạy webserver tren cent os 6.2

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications