Cấu hình Samba chia sẻ dữ liệu giữa Linux và Windows

Cấu hình Samba chia sẻ dữ liệu giữa Linux và Windows

Đăng vào ngày 21 Tháng Sáu 2011 lúc 10:40 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: ,    Bình luận (4)

samba-logo

Samba là một dịch vụ cho phép Windows thao tác được trên các tài nguyên chia sẽ bởi Linux. Vì Windows chia sẽ tài nguyên theo cơ chế Server Message Block (SMB) nên Linux chơi chữ lấy chữ Samba làm tên service luôn Open-mouthed smile. Trên Linux nếu bạn active dịch vụ Samba thì bạn có thể tạo các share resource mà Windows có thể truy cập được. Rất tiện nếu như chúng ta có nhiều máy tính cùng chạy song song Windows và Linux. Trước đây khi chưa có Samba, việc chia xẻ các tài nguyên giữa Linux và Windows phải thông qua giao thức FTP.

Bước 1: Cài đặt Samba và tạo thư mục chia sẽ:

Cài đặt Samba bằng lệnh yum:

yum install samba

Tạo một thư mục để thực hiện share dữ liệu. Ví dụ tạo thư mục có tên là “share”:
mkdir /share

Trong thư mục share, tạo tệp có tên tailieu.txt
touch /share/tailieu.txt

Phân quyền thư mục share:
chmod 777 –R /share/

Tạo SELinux label cho mục share:
chcon -t samba_share_t /share

Bước 2: Cấu hình Samba:

Ta cấu hình file smb.conf. Gõ lệnh: vi /etc/samba/smb.conf

Ở dùng 102. Thay passdb backend = tdbsam thành passdb backend = smbpasswd

samba_linux_1

Xuống dưới cùng cùng của file smb.conf, thêm vào đoạn sau:

[Thu muc chia se]
comment = Thu muc chia se
path = /share
public = yes
writable = yes
printable = no

samba_linux_2

Lưu lại file smb.conf và khởi động dịch vụ smb lên:
Gõ lệnh: service smb start

samba_linux_3

Bước 3: Thiết lập thông tin user:

Ta tạo tập tin chứa thông tin user cho dịch vụ samba.
Gõ lệnh:
cat /etc/passwd |mksmbpasswd.sh > /etc/samba/smbpasswd

Tạo 1 user để test:
useradd khanh
passwd khanh

samba_linux_4

Thiết lập tài khoản mật khẩu cho người dùng samba:
Gõ lệnh: smbpasswd –a khanh

Tiến hành nhập mật khẩu. Mật khẩu này dùng để truy cập vào máy chứa thư mục chia sẽ.

samba_linux_5

Bước 4: Kiểm tra:

Trên Client, vào RUN gõ đường máy chủ chia sẽ dữ liệu:

samba_linux_6

Ở chế độ yêu cầu xác thực, ta nhập user và pass đã tạo ở trên:

samba_linux_7

Truy cập thành công, vào “Thu muc chia se có tệp tin tailieu.txt

samba_linux_8

Cấu hình cơ bản chia sẻ dữ liệu giữa Linux và Windows thông qua Samba thành công!

Ngô Duy Khánh (http://Khanh.Com.Vn)

Bình luận (4) -

duydai
duydai
17/08/2012 8:31:51 SA #

cảm ơn anh nhé !

duydai
duydai
17/08/2012 8:35:59 SA #

bài vết rất hay cụ và cụ thể ( nếu có thời gian a có thể giải thich các thuộc tính cho file cấu hình thì càng tốt hiii) nếu anh có facebook để em và các bạn like

Trần Ngọc Thắng
Trần Ngọc Thắng
20/11/2012 2:45:27 CH #

vậy chứ cái địa chỉ \\172.16.1.1 là mình tự đặt cho máy linux server hã bác.

Hector Mcknight
Hector Mcknight
25/04/2013 5:59:36 CH #

I  primarily   propose   any   to assert I 'm  initiate  right through to  weblog  and now   supererogatory   darling   the actual  internet site  .  A good number of  prepared  Im planing to bookmark  on to the   web site . You  by all odds have  surmounting  well written   written content . Bless  the  bind for  divvying  alert   if you use  us the  online presence   article .

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications