- Page not found

Á! Đường link này đã được thay đổi hoặc đã bị xóa bỏ!

Xem một số link sau:

Bạn hãy sử dụng công cụ tìm kiếm bên dưới đây:


Nếu cảm thấy đây là lỗi, hãy liên hệ với mình qua:

  1. Email: ngokhanhit@gmail.com
  2. Skype: dingvn

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications