C#

SQL Server Express LocalDB in Visual Studio 2012

Đăng vào ngày 25 Tháng Tám 2012 lúc 21:19 bởi Duy Khánh Mục: ASP.NET, C#, SQL  ||  Tags: , , ,    Bình luận (1)

 

When you use local data, you connect your application to a database file on the local computer, instead of to a database on a separate server. For example, you can connect an application that you’re developing in Visual Studio to the following local database files:

  • SQL Server Compact database files (.sdf)

  • SQL Server Express LocalDB database files (.mdf)

  • SQL Server Express database files (.mdf)

  • Microsoft Access database files (.mdb)

The following table provides links to topics that describe how to connect your application to local data:

Topic

Description

Walkthrough: Creating a SQL Server Compact Database

Provides step-by-step instructions for creating a local database file that you can use to test data features and build applications.

Walkthrough: Creating a SQL Server Express LocalDB Database

Provides step-by-step instructions for creating a local database file that you can use to test data features and build applications.

Walkthrough: Connecting to Data in a SQL Server Express LocalDB Database (Windows Forms)

Provides step-by-step instructions for connecting to a SQL Server Express LocalDB database while you create a simple Windows application.

Walkthrough: Connecting to Data in an Access Database (Windows Forms)

Provides step-by-step instructions for connecting to a Microsoft Access database.

How to: Create a Data Connection to the Northwind Database

Provides instructions for connecting to the Northwind sample database in SQL Server, SQL Server Compact, SQL Server Express, and Access.

After you create a data source and configure it to access a local data file, you work with the data by using the same technologies and objects that you would use to work with data from any other source. For more information, see Creating Data Applications.

Đọc tiếp...

LAN Messenger - Chương trình chat qua mạng LAN

Đăng vào ngày 7 Tháng Bảy 2011 lúc 11:30 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#  ||  Tags: , ,    Bình luận (93)

LAN_Messenger_logo

Đây là đồ án môn học “lập trình trên Windows” của mình ở học kỳ vừa rồi. Đồ án được 10 điểm Open-mouthed smile, up lên chia sẽ cho những ai muốn xây dựng một chương trình Chat qua mạng LAN. Download file đính kèm ở bên dưới nhá Winking smile.
Đọc tiếp...

Cơ bản về Regular Expression trong C#

Đăng vào ngày 23 Tháng Mười Một 2010 lúc 09:22 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#  ||  Tags: ,    Bình luận (14)

1. Giới thiệu:
RE là một ngôn ngữ cực mạnh dùng mô tả văn bản cũng như thao tác trên văn bản. Một RE thường được ứng dụng lên một chuỗi, nghĩa là lên một nhóm ký tự.
Chẳng hạn, ta có chuỗi sau:
Mot, Hai, Ba, Bon, NEVERLAND.
Bạn có thể trả về bất cứ hoặc tất cả các chuỗi con của nó (Hai hoặc Bon chẳng hạn) hoặc thay đổi phiên bản của những chuỗi con của nó (Mot hoặc BoN chẳng hạn).
Đọc tiếp...

[Ebook] Lập trình mạng với C#

Đăng vào ngày 9 Tháng Mười Một 2010 lúc 15:16 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#, Ebook & Video Training  ||  Tags:    Bình luận (2)

slideshow"> slideshow" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="600px" width="100%" wmode="opaque" bgcolor="#ffffff">

Download: 

LapTrinhMangV1.0-[Khanh.Com.Vn].pdf (2,19 mb) [Downloads: 1234]

Sự khác nhau giữa Int32.Parse(), Convert.ToInt32(), và Int32.TryParse()

Đăng vào ngày 13 Tháng Mười 2010 lúc 12:15 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#  ||  Tags: ,    Bình luận (5)

Int32.parse(string s): là phương thức chuyển đổi chuỗi ra số nguyên (32 bit) tương đương. Khi s là giá trị rỗng (null) kết quả trả về sẽ là ArgumentNullException. Nếu s khác với kiểu số ngyên kết quả trả về sẽ là FormatException. Hoặc sẽ trả về OverflowException nếu s có kiểu số quá lớn (>MaxValue) hoặc quá nhỏ (<MinValue) - (vượt miền).

Đọc tiếp...

Lớp StringBuilder trong C#

Đăng vào ngày 6 Tháng Mười 2010 lúc 09:26 bởi Duy Khánh Mục: IT, C#  ||  Tags: ,    Bình luận (4)

Lớp StringBuilder giúp bạn thao tác nhanh các chuỗi với ít tổn hao bộ nhớ hơn so với lớp String. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày những thao tác cơ bản với lớp StringBuilder, với những thao tác này, bạn có thể "đủ xài" trong các ứng dụng của mình rồi.
Do StringBuilder là 1 lớp, nên ta cần tạo 1 thể hiện của lớp này bằng 1 trong các cách sau:

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications