All posts tagged 'web-design'

Install Tomcat 7 on Centos 6.3

Đăng vào ngày 16 Tháng Ba 2013 lúc 07:46 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (1)

This post will cover installing and basic configuration of apache-tomcat-7.0.30

If you do not already have the Java Development Kit (JDK) installed on your machine, you will need to download and install the required JDK for your platform.

If you do have the JDK installed, you can skip to: Step 2: Download and Install the  apache-tomcat-7.0.30

Step 1: Install the JDK
[root@station1 Downloads]# rpm -ivh jdk-7u7-linux-x64.rpm

--> 

[root@station1 Downloads]# JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17
[root@station1 Downloads]# export JAVA_HOME
[root@station1 Downloads]# PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
[root@station1 Downloads]# export PATH 
[root@station1 Downloads]# vim /root/.bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17/
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
#PATH=$PATH:$HOME/bin
#export PATH
Restart or logout and login
[root@station1 Downloads]# echo $JAVA_HOME
/usr/java/jdk1.7.0_17/
       Step 2: Download and Unpack apache-tomcat-7.0.30 (or latest)
To download apache-tomcat click here
[root@station1 Downloads]# tar -xzvf apache-tomcat-7.0.30.tar.gz 
[root@station1 Downloads]# mv apache-tomcat-7.0.30 /usr/share/ 
[root@station1 Downloads]# vim /etc/init.d/tomcat 
    #!/bin/bash
    # description: Tomcat Start Stop Restart
    # processname: tomcat
    # chkconfig: 234 20 80
    JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17
    export JAVA_HOME
    PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    export PATH
    CATALINA_HOME=/usr/share/apache-tomcat-7.0.30

    case $1 in
    start)
    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
    ;;
    stop)
    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
    ;;
    restart)
    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
    ;;
    esac
    exit 0
[root@station1 ~]# chmod 755 /etc/init.d/tomcat
[root@station1 ~]# chkconfig --add tomcat
[root@station1 ~]# chkconfig --level 234 tomcat on
[root@station1 ~]# chkconfig --list tomcat
tomcat             0:off    1:off    2:on    3:on    4:on    5:off    6:off
[root@station1 ~]# service tomcat stop
Using CATALINA_BASE:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.7.0_17
Using CLASSPATH:       /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/tomcat-juli.jar
[root@station1 ~]# service tomcat start
Using CATALINA_BASE:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.7.0_17
Using CLASSPATH:       /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/tomcat-juli.jar
[root@station1 ~]# service tomcat restart
Using CATALINA_BASE:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.7.0_17
Using CLASSPATH:       /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_BASE:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.7.0_07
Using CLASSPATH:       /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/tomcat-juli.jar
For logs

[root@station1 ~]# less /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/logs/catalina.out
We can now access the Tomcat Manager page at http://127.0.0.1:8080
------------

SQL Server Express LocalDB in Visual Studio 2012

Đăng vào ngày 25 Tháng Tám 2012 lúc 21:19 bởi Duy Khánh Mục: ASP.NET, C#, SQL  ||  Tags: , , ,    Bình luận (1)

 

When you use local data, you connect your application to a database file on the local computer, instead of to a database on a separate server. For example, you can connect an application that you’re developing in Visual Studio to the following local database files:

  • SQL Server Compact database files (.sdf)

  • SQL Server Express LocalDB database files (.mdf)

  • SQL Server Express database files (.mdf)

  • Microsoft Access database files (.mdb)

The following table provides links to topics that describe how to connect your application to local data:

Topic

Description

Walkthrough: Creating a SQL Server Compact Database

Provides step-by-step instructions for creating a local database file that you can use to test data features and build applications.

Walkthrough: Creating a SQL Server Express LocalDB Database

Provides step-by-step instructions for creating a local database file that you can use to test data features and build applications.

Walkthrough: Connecting to Data in a SQL Server Express LocalDB Database (Windows Forms)

Provides step-by-step instructions for connecting to a SQL Server Express LocalDB database while you create a simple Windows application.

Walkthrough: Connecting to Data in an Access Database (Windows Forms)

Provides step-by-step instructions for connecting to a Microsoft Access database.

How to: Create a Data Connection to the Northwind Database

Provides instructions for connecting to the Northwind sample database in SQL Server, SQL Server Compact, SQL Server Express, and Access.

After you create a data source and configure it to access a local data file, you work with the data by using the same technologies and objects that you would use to work with data from any other source. For more information, see Creating Data Applications.

Đọc tiếp...

Cài đặt phpMyAdmin 3.5.1 trên CentOS 6.2

Đăng vào ngày 8 Tháng Năm 2012 lúc 09:44 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (4)

PhpMyAdmin_logo

Bài này trình bày các bước cài đặt phpMyAdmin phiên bản mới nhất trên HDH CentOS 6.2. Cấu hình dành cho Server sử dụng Nginx làm WebServer. Các WS khác như Apache, lighthttpd,… cấu hình tương tự

I – Chuẩn bị:

Bổ sung các Remi repository bằng cách cài đặt gói rpm sau

# rpm -Uvh http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/6/x86_64/epel-release-6-6.noarch.rpm
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Đọc tiếp...

Tối ưu hóa Nginx và PHP-FPM

Đăng vào ngày 11 Tháng Giêng 2012 lúc 20:10 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , , , ,    Bình luận (6)

Trong bài viết “Cài đặt Nginx và PHP-FPM trên CentOS 6” mình đã trình về những bước cài đặt và cấu hình cơ bản của Nginx + PHP-FPM. Trong bài viết tiếp theo này mình sẽ trình bày về một số cách tối ưu, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc quản lý, cũng như duy trì hệ thống Web Server trên nền Nginx.

Đọc tiếp...

Cài đặt Nginx và PHP-FPM trên CentOS 6

Đăng vào ngày 29 Tháng Mười Hai 2011 lúc 23:07 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , ,    Bình luận (2)

I – Cài đặt:

Bổ sung các Remi repository bằng cách cài đặt gói rpm sau

# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Sử dụng lệnh yum để cài đặt Nginx và PHP FPM từ Remi repo

# yum --enablerepo=remi install nginx php php-fpm php-common

Đảm bảo đầy đủ các gói như hình đưới đây…Đọc tiếp...

Cấu hình Linux Virtual Server via Direct Routing

Đăng vào ngày 3 Tháng Mười Một 2011 lúc 16:47 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (41)

Ở bài viết Cấu hình Web Cluster mình đã trình bày về cách tạo ra cụm Web Server sử dụng heartbeat nhằm tăng tính sẵn sàng cho hệ thống Website. Thông thường, những hệ thống Cluster sẽ kèm theo khả năng đồng bộ dữ liệu giữa các node và cần bằng tải. Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách cấu hình cụm Web Server với khả năng cần bằng tải sử dụng LVS – Direct Routing.

I – Mô hình:

LVS-direct-routing-00

Đọc tiếp...

Bảo mật web server Apache với mod Security - Phần 3

Đăng vào ngày 3 Tháng Mười 2011 lúc 14:42 bởi Duy Khánh Mục: IT, Security, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , , , ,    Bình luận (1)

PHẦN 3. NGĂN CHẶN MỘT SỐ HÌNH THỨC TẤN CÔNG THƯỜNG GẶP VỚI MODSECURITY

Chương này sẽ trình bày một số hình thức tấn công phổ biến nhất vào web application và web server. Tiếp theo là ngăn chặn các hình thức tấn công đó với ModSecurity. Để thực hiện ngăn chặn được, đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ đặc điểm của các hình thức tấn công này.

Web application có thể bị tấn công từ nhiều góc độ khác nhau, vì vậy việc ngăn chặn các cuộc tấn công dưới phương diện web application không hề dễ dàng.

Đối với web server, việc phục vụ các request cũng rất dễ bị khai thác, ngay trong cả web server Apache – một trình web server được đánh giá là bảo mật. Ban đầu, web server chỉ phục vụ yêu cầu các trang HTML. Theo thời gian, các ngôn ngữ khác ra đời như JavaScript, PHP… đi kèm theo các nguy cơ bảo mật. Chẳng hạn như mod_php được sử dụng để chạy các script PHP, có thể bị lỗ hổng bảo mật ở chính ngôn ngữ PHP.

Đọc tiếp...

Bảo mật web server Apache với mod Security - Phần 2

Đăng vào ngày 1 Tháng Mười 2011 lúc 20:41 bởi Duy Khánh Mục: IT, Security, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , , ,    Bình luận (2)

PHẦN 2: MODSECURITY

 

2.1. GIỚI THIỆU MODSECURITY

ModSecurity là một Opensource web application firewall được Ivan Ristic phát triển dành cho Web Server Apache. Ivan Ristic cũng là tác giả quyển sách “Mod Security Handbook”. Ông là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong bảo vệ Web Server Apache. Ông đã có nhiều thời gian nghiên cứu Web Application Security, Web Intrusion Detection, và Security Patterns. Trước khi chuyển sang lĩnh vực security, Ivan đã có nhiều năm làm việc như một Developer, System Architect, Technical Director trong phát triển phần mềm. Ông là người sáng lập ra công ty ThinkingStone làm các dịch vụ liên quan đến web application security.

Hiện tại ModSecurity sử dụng giấy phép GPL, hoàn toàn miễn phí.

Đọc tiếp...

Bảo mật web server Apache với mod Security - Phần 1

Đăng vào ngày 1 Tháng Mười 2011 lúc 12:19 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design, Security  ||  Tags: , , , , ,    Bình luận (4)

PHẦN 1: CƠ BẢN VỀ GIAO THỨC HTTP

Phần này chỉ giới thiệu sơ lược các kiến thức cơ bản về giao thức HTTP, tạo tiền đề để phần 2 trình bày về MODSECURITY. Vì vậy, nếu bạn nào cần tìm hiểu sâu hơn, hãy tham khảo RFC hoặc cuốn HTTP Essentials

1.1. Giới thiệu chung

1.1.1. Lớp của giao thức HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) là giao thức thuộc lớp ứng dụng trong mô hình tham chiếu OSI. Hoạt động thông thường ở port 80 và là giao thức hướng kết nối. Nói cách khác, trước khi thực hiện phiên làm việc, giao thức HTTP sẽ thực hiện bắt tay ba bước.

Đọc tiếp...

Cài đặt web server Cherokee có hỗ trợ PHP

Đăng vào ngày 20 Tháng Chín 2011 lúc 21:54 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (6)

cherokee-logo

I – Giới thiệu:

Cherokee là một Web Server nhẹ, linh hoạt, cung cấp khả năng cấu hình dễ dàng. Cherokee hỗ trợ hầu hết các công nghệ phổ biến cho web server hiện nay như FastCGI, SCGI, PHP, CGI, uWSGI, SSI, TLS, SSL, Virtual hosts, Reverse HTTP Proxy, Load Balancing,...Ngoài ra Cherokee còn cung cấp một trang quản trị trên nền web giúp chúng ta cấu hình hệ thống web server một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Theo kết quả benchmarks từ trang chủ của Cherokee thì web server này có hiệu suất hoạt động khá cao, tốc độ hơn hơn hẳn các web server khác như Lightpd, Nginx, Apache,... :D

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách cài đặt Cherokee cũng như cấu hình hỗ trợ PHP cho Cherokee. Mình thực hiện trên hệ điều hành CentOS 6.

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications