All posts tagged 'server'

Install puppet on ubuntu server

Đăng vào ngày 26 Tháng Năm 2013 lúc 22:24 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , ,    Bình luận (0)

Install puppet master

master$ sudo apt-get -y install puppetmaster

Regenerate Master Certificate

master$ sudo service puppetmaster stop

master$ sudo rm -r /var/lib/puppet/ssl

Add master’s name to config

master$ sudoedit /etc/puppet/puppet.conf

add these names under [master] heading

dns_alt_names = puppet, master.local, puppet.khanh.com.vn

Certificate is automatically generated when you start PuppetMaster

master$ sudo service puppetmaster start

Connect from Slave

slave$ sudo apt-get -y install puppet

slave$ sudoedit /etc/puppet/puppet.conf

Add master DNS name under [agent] heading. Puppet will connect to server.

[agent]

server = master.local

Allow puppet slave to start

slave$ sudoedit /etc/default/puppet

Change to yes:

START=yes

Sign Slave Certificate on Master

master$ sudo puppet cert --list

master$ sudo puppet cert --sign slave.example.com

Create Site Manifest and a Module

....

Test Slave get configuration from Master

slave$ sudo puppet agent --test

------------------------

Force agent to regenerate certificate request by generate command

 

[puppet agent]$ puppet certificate  generate  web1 --ca-location remote
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
err: Error 400 on SERVER: web1 already has a revoked certificate; ignoring certificate request
err: Try 'puppet help certificate generate' for usage
#It because the revoked certificate still exist in the server, it need to be deleted
[puppet master]$ puppet cert list –all
- web1                   (BA:18:D1:86:D6:5E:9E:99:55:39:3D:67:79:BF:BD:D0) (certificate revoked)
[puppet master]$ puppet cert clean web1
#re-run the command, the warning is expected because the request hasn’t been signed by master yet
[puppet agent]$puppet certificate generate web1 --ca-location remote
warning: peer certificate won't be verified in this SSL session
true
#The pending request appears in master 
[puppet master]$ puppet cert list
web1 (3B:ED:D9:8D:2F:C2:A1:D3:89:B4:D0:FD:41:7E:5E:0C)
#Sign the certificate
[puppet master]# puppet cert sign web1

Chạy nhiều Tomcat instance trên cùng một server

Đăng vào ngày 28 Tháng Ba 2013 lúc 07:42 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , ,    Bình luận (2)

B1: Cài đặt Tomcat

Cài đặt Tomcat phân chia thành các thư mục khác nhau, ví dụ /var/tomcat/serverA /var/tomcat/serverB. Trong đó các thư mục serverA, serverB cần có những thư mục nội dung và cấu hình sau: bin, lib, conf, logs, temp, webapps, work

Xem thêm: Cách cài đặt Tomcat7

B2: Thay đổi port

Mỗi Instance sẽ lắng nghe trên các port khác nhau, cần phải thay đổi để không bị xung đột. Có 3 port cần phải đổi là

 • shutdown port: Port này được dùng bở tiến trình java khi tomcat chạy. Khi script shutdown.sh được thực hiện, tomcat sẽ gửi tín hiện kết thúc thông qua port này. Ví dụ 8005
 • connector port: Port dùng để kết nối tới tomcat từ xa (trình duyệt). Ví dụ 8080
 • ajp port: Port dùng khi apache httpd server liên lạc với tomcat, sử dụng để tạo loadbalancer. Ví dụ: 8009

Bạn cần sử file conf/server.xml thay đổi port

B3: Tạo init script cho mỗi Instance

 

#!/bin/bash

    # description: Tomcat Start Stop Restart

    # processname: tomcat

    # chkconfig: 234 20 80

    JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17/

    export JAVA_HOME

    PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

    export PATH

    CATALINA_HOME=/usr/share/tomcat7

 

    case $1 in

    start)

    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

    ;;

    stop)

    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

    ;;

    restart)

    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh

    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh

    ;;

    esac

    exit 0

 

------------------------

 

 

#!/bin/bash

    # description: Tomcat Start Stop Restart

    # processname: tomcat

    # chkconfig: 234 20 80

    JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17/

    export JAVA_HOME

    PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

    export PATH

    CATALINA_BASE=/usr/share/tomcat7-new

 

    case $1 in

    start)

    sh $CATALINA_BASE/bin/startup.sh

    ;;

    stop)

    sh $CATALINA_BASE/bin/shutdown.sh

    ;;

    restart)

    sh $CATALINA_BASE/bin/shutdown.sh

    sh $CATALINA_BASE/bin/startup.sh

    ;;

    esac

    exit 0

Install Tomcat 7 on Centos 6.3

Đăng vào ngày 16 Tháng Ba 2013 lúc 07:46 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (1)

This post will cover installing and basic configuration of apache-tomcat-7.0.30

If you do not already have the Java Development Kit (JDK) installed on your machine, you will need to download and install the required JDK for your platform.

If you do have the JDK installed, you can skip to: Step 2: Download and Install the  apache-tomcat-7.0.30

Step 1: Install the JDK
[root@station1 Downloads]# rpm -ivh jdk-7u7-linux-x64.rpm

--> 

[root@station1 Downloads]# JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17
[root@station1 Downloads]# export JAVA_HOME
[root@station1 Downloads]# PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
[root@station1 Downloads]# export PATH 
[root@station1 Downloads]# vim /root/.bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17/
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
#PATH=$PATH:$HOME/bin
#export PATH
Restart or logout and login
[root@station1 Downloads]# echo $JAVA_HOME
/usr/java/jdk1.7.0_17/
       Step 2: Download and Unpack apache-tomcat-7.0.30 (or latest)
To download apache-tomcat click here
[root@station1 Downloads]# tar -xzvf apache-tomcat-7.0.30.tar.gz 
[root@station1 Downloads]# mv apache-tomcat-7.0.30 /usr/share/ 
[root@station1 Downloads]# vim /etc/init.d/tomcat 
    #!/bin/bash
    # description: Tomcat Start Stop Restart
    # processname: tomcat
    # chkconfig: 234 20 80
    JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_17
    export JAVA_HOME
    PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    export PATH
    CATALINA_HOME=/usr/share/apache-tomcat-7.0.30

    case $1 in
    start)
    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
    ;;
    stop)
    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
    ;;
    restart)
    sh $CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
    sh $CATALINA_HOME/bin/startup.sh
    ;;
    esac
    exit 0
[root@station1 ~]# chmod 755 /etc/init.d/tomcat
[root@station1 ~]# chkconfig --add tomcat
[root@station1 ~]# chkconfig --level 234 tomcat on
[root@station1 ~]# chkconfig --list tomcat
tomcat             0:off    1:off    2:on    3:on    4:on    5:off    6:off
[root@station1 ~]# service tomcat stop
Using CATALINA_BASE:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.7.0_17
Using CLASSPATH:       /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/tomcat-juli.jar
[root@station1 ~]# service tomcat start
Using CATALINA_BASE:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.7.0_17
Using CLASSPATH:       /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/tomcat-juli.jar
[root@station1 ~]# service tomcat restart
Using CATALINA_BASE:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.7.0_17
Using CLASSPATH:       /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_BASE:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_HOME:   /usr/share/apache-tomcat-7.0.30
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/temp
Using JRE_HOME:        /usr/java/jdk1.7.0_07
Using CLASSPATH:       /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/bootstrap.jar:/usr/share/apache-tomcat-7.0.30/bin/tomcat-juli.jar
For logs

[root@station1 ~]# less /usr/share/apache-tomcat-7.0.30/logs/catalina.out
We can now access the Tomcat Manager page at http://127.0.0.1:8080
------------

Tối ưu hóa Nginx và PHP-FPM

Đăng vào ngày 11 Tháng Giêng 2012 lúc 20:10 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , , , ,    Bình luận (6)

Trong bài viết “Cài đặt Nginx và PHP-FPM trên CentOS 6” mình đã trình về những bước cài đặt và cấu hình cơ bản của Nginx + PHP-FPM. Trong bài viết tiếp theo này mình sẽ trình bày về một số cách tối ưu, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc quản lý, cũng như duy trì hệ thống Web Server trên nền Nginx.

Đọc tiếp...

Ngắt kết nối TCP trong Solaris bằng tiện ích tcpdrop

Đăng vào ngày 30 Tháng Mười 2011 lúc 16:02 bởi Duy Khánh Mục: IT, Oracle, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (0)

Tcpdrop là một công cụ miễn phí trong Solaris giúp chúng ta thực hiện DROP các kết nối TCP đã được thiết lập tới Server. Chỉ với một dòng lệnh, ta có thể DROP kết nối một cách nhanh chóng. tcpdrop hoạt động tốt ở các phiên bản Solaris 8, 9, 10.

Chúng ta có thể download miễn phí gói cái đặt của tcpdrop tại www.sunfreeware.com có các phiên bản dành cho x86 lẫn SPARC
Đọc tiếp...

Cài đặt web server Cherokee có hỗ trợ PHP

Đăng vào ngày 20 Tháng Chín 2011 lúc 21:54 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , ,    Bình luận (6)

cherokee-logo

I – Giới thiệu:

Cherokee là một Web Server nhẹ, linh hoạt, cung cấp khả năng cấu hình dễ dàng. Cherokee hỗ trợ hầu hết các công nghệ phổ biến cho web server hiện nay như FastCGI, SCGI, PHP, CGI, uWSGI, SSI, TLS, SSL, Virtual hosts, Reverse HTTP Proxy, Load Balancing,...Ngoài ra Cherokee còn cung cấp một trang quản trị trên nền web giúp chúng ta cấu hình hệ thống web server một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Theo kết quả benchmarks từ trang chủ của Cherokee thì web server này có hiệu suất hoạt động khá cao, tốc độ hơn hơn hẳn các web server khác như Lightpd, Nginx, Apache,... :D

Trong bài viết này, mình sẽ trình bày cách cài đặt Cherokee cũng như cấu hình hỗ trợ PHP cho Cherokee. Mình thực hiện trên hệ điều hành CentOS 6.

Đọc tiếp...

Cấu hình Rules Incoming và NAT trong ClearOS 5.2

Đăng vào ngày 10 Tháng Chín 2011 lúc 09:44 bởi Duy Khánh Mục: IT, Security, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (4)

Trong bài trước mình có trình bày về cách cài đặt ClearOS 5.2 như là một Gateway. Với việc sử dụng ClearOS làm Gateway ta có thể kiểm soát các luồng traffic từ ngoài vào trong mạng nội bộ của chúng ta (hoặc ngược lại) từ đó đưa ra các Rules thích hợp trong việc Allow/Deny,…

Trong bài này, mình sẽ trình bày về các thiết đặt Rules kiểm soát traffic incoming và thực hiện NAT inbound vào 1 website trong mạng nội bộ.

Mô hình:

config_incoming_nat_clearos_00

Thực hiện:
Đọc tiếp...

Cài đặt ClearOS 5.2

Đăng vào ngày 8 Tháng Chín 2011 lúc 22:35 bởi Duy Khánh Mục: IT, Security, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (10)

ClearOS-logo

I – Giới thiệu:

ClearOS (còn có một cái tên khác là ClarkConnect) là một Linux Distribution dựa trên CentOS và Red Hat Enterprise Linux, được thiết kế sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như là một Network Gateway, Network Server với giao diện quản lý hoàn toàn trên nền Web. ClearOS hoàn toàn miễn phí, là một giải pháp tốt để thay thế cho Windows Small Business Server của Microsoft.
Đọc tiếp...

Cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 10

Đăng vào ngày 3 Tháng Tám 2011 lúc 09:51 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution  ||  Tags: , , , , ,    Bình luận (7)

Giới thiệu:

BigBlueButton (BBB) là một web conferencing mã nguồn mở, cho phép các trường học hoặc các công ty tạo một lớp học từ xa cho các sinh viên, nhân viên, hoặc tổ chức những cuộc họp thông qua giao diện web. BBB hỗ trợ chia sẽ được nhiều loại tài liệu như: PDF, PPT, DOC, XLS, office 2007, office 2010, *JPG… Ngoài ra BBB còn có thể share desktop, thao tác viết bảng, chat, truyền videos thông qua Webcam, camera.

BBB sử dụng hơn mười thành phần mã nguồn mở như: asterisk, red5, apache MQ, tomcat 6, pdf2swf, nginx, open office, mysql, grails, ghostscript, xuggler, và imagemagick.

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt BigBlueButton 0.71a trên Ubuntu 10.x :)

Đọc tiếp...

Đồng bộ hóa dữ liệu trên 2 Server sử dụng DFS Replication

Đăng vào ngày 22 Tháng Tư 2011 lúc 19:20 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Windows Server  ||  Tags: , ,    Bình luận (29)

Mô hình thiết lập hai Domain Controller chạy song song, đồng thời cũng là 2 file server có khả năng đồng bộ hóa dữ liệu cho nhau. Khi một trong 2 File Server chết, thì Server kia sẽ tiếp tục giữ kết nối với client, đảm bảo dữ liệu có tính sẵn sàng cao. Đồng thời có thể được áp dụng cho việc cân bằng tải, giảm bớt gánh nặng truy xuất lên một File Server.

Các bước thực hiện chính:

 • Nâng Server 1 lên thành Domain Controller.
 • Thiết lập Secondary Domain Controller trên Server 2.
 • Cài đặt File Server, Distributed File System trên Server 1 và Server 2.
 • Cấu hình DFS Namespaces và DFS Replication trên Server 1.
 • Testing...

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications