All posts tagged 'nginx'

Cài đặt phpMyAdmin 3.5.1 trên CentOS 6.2

Đăng vào ngày 8 Tháng Năm 2012 lúc 09:44 bởi Duy Khánh Mục: IT, Unix/Linux  ||  Tags: , , ,    Bình luận (4)

PhpMyAdmin_logo

Bài này trình bày các bước cài đặt phpMyAdmin phiên bản mới nhất trên HDH CentOS 6.2. Cấu hình dành cho Server sử dụng Nginx làm WebServer. Các WS khác như Apache, lighthttpd,… cấu hình tương tự

I – Chuẩn bị:

Bổ sung các Remi repository bằng cách cài đặt gói rpm sau

# rpm -Uvh http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/fedora/epel/6/x86_64/epel-release-6-6.noarch.rpm
# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

Đọc tiếp...

Tối ưu hóa Nginx và PHP-FPM

Đăng vào ngày 11 Tháng Giêng 2012 lúc 20:10 bởi Duy Khánh Mục: IT, Network Solution, Unix/Linux, Web Design  ||  Tags: , , , , , ,    Bình luận (6)

Trong bài viết “Cài đặt Nginx và PHP-FPM trên CentOS 6” mình đã trình về những bước cài đặt và cấu hình cơ bản của Nginx + PHP-FPM. Trong bài viết tiếp theo này mình sẽ trình bày về một số cách tối ưu, giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc quản lý, cũng như duy trì hệ thống Web Server trên nền Nginx.

Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications