All posts tagged 'Junos'

Cấu hình DHCP trên Router Juniper

Đăng vào ngày 25 Tháng Bảy 2011 lúc 20:40 bởi Duy Khánh Mục: IT, Juniper  ||  Tags: , ,    Bình luận (1)

Mô hình:

dhcp_router_juniper_00

Sử dụng:

  • Juniper Router J-Series
  • Client chạy Windows

Router sẽ cấp cho Client các IP thuộc dãy 172.16.1.100 –> 172.16.1.200
Đọc tiếp...

Juniper - Junos User Accounts

Đăng vào ngày 15 Tháng Bảy 2011 lúc 20:20 bởi Duy Khánh Mục: IT, Juniper  ||  Tags: ,    Bình luận (0)

Như mình đã đề cập ở bài trước, ở lần đăng nhập đầu tiên trên JunOS sẽ không hỏi password của tài khoản root. Bạn phải tự thay mật khẩu cho tài khoản root sau khi đăng nhập nhằm tăng tính bảo mật và tránh một số lỗi yêu cầu về quyền. Ví dụ khi dùng lệnh commit chẳn hạn:

 “'system' Missing mandatory statement: 'root-authentication' error: commit failed: (missing statements).”
Đọc tiếp...

Juniper - Junos CLI Basics

Đăng vào ngày 13 Tháng Bảy 2011 lúc 14:08 bởi Duy Khánh Mục: IT, Juniper  ||  Tags: ,    Bình luận (1)

Junos_space_cmyk

CLI Modes:

Khi đăng nhập vào thiết bị dưới quyền root. Chúng ta sẽ được chuyển tới chế độ dòng lệnh của Unix, điều này không có gì lạ vì JUNOS OS của Juniper được build trên nền Unix (FreeBSD). Ở lần đăng nhập đầu tiên với quyền root, chúng ta sẽ không được yêu cầu nhập password Smile.
Đọc tiếp...

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications