All posts tagged 'Backup'

Sửa lỗi thời gian trên Windows khi Dual Boot với Linux hoặc Mac OS

Đăng vào ngày 23 Tháng Giêng 2012 lúc 20:34 bởi Duy Khánh Mục: IT, Chung Chung  ||  Tags: , ,    Bình luận (7)

windows_linux_time

Nếu bạn chạy song song Windows với một hệ điều hành khác (Ubuntu hay Mac OS), bạn có thể gặp vấn đề với chiếc đồng hồ nơi Taskbar quen thuộc, cho dù bạn sửa lại, nhưng khi Windows Boot lại thì đâu là hoàn như cũ.

Nguyên nhân xảy ra là do Ubuntu hay Linux nói chung và Mac OS sử dụng múi giờ GMT trong khi Windows vần xài chức năng đồng bộ giờ với máy tính. Chức năng Boot Camp của Apple có thể giải quyết vấn đề này (nếu bạn đang xài máy mac), còn giới hackintouch thì đành phải ngả nón chào thua.

Để ép Windows chạy theo múi giờ GMT, trước khi chỉnh sửa lại thời gian, bạn vào Start > Run > Regedit
Tìm đền khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation. Phải chuột vào khung bên phải, chọn New > DWORD (32-bit), đặt tên là RealTimeIsUniversal, sau đó nhấp chuột vào khóa vừa tạo, đổi giá trị mặc định thành 1.

Nguồn: yeumaytinh.info

Lấy lại dữ liệu sau khi xóa trong SQL Server

Đăng vào ngày 14 Tháng Mười Hai 2010 lúc 10:38 bởi Duy Khánh Mục: IT, SQL  ||  Tags: , ,    Bình luận (1)

 

Bạn đã bao giờ nhỡ tay xóa mất một bảng (DROP TABLE) hoặc xóa sạch dữ liệu trong bảng (DELETE) của một database đang hoạt động rất nhộn nhịp, để rồi giật mình nhận ra mình vừa phạm một lỗi tày đình? Mồ hôi vã ra đầm đìa, nghe chuông điện thoại kêu mà giật mình thon thót, đầu óc quay cuồng nghĩ cách ăn nói thế nào cho phải… Hì hì làm cho kịch tính tí, nhưng quả thật những hoàn cảnh tương tự như vậy không phải hiếm. Đối với các DBA thường xuyên phải làm việc trực tiếp trên dữ liệu, những sự cố xảy ra do nhầm lẫn là không tránh khỏi. Rất may SQL Server đã tính đến tình huống này, và cung cấp các phương tiện cần thiết để lấy lại dữ liệu, với điều kiện database phải có những thiết lập đúng đắn từ trước.

Đọc tiếp...

Script backup toàn bộ databse trong SQL Server

Đăng vào ngày 16 Tháng Tám 2010 lúc 17:18 bởi Duy Khánh Mục: IT, SQL  ||  Tags: ,    Bình luận (1)

 

DECLARE @name VARCHAR(50) -- database name  
DECLARE @path VARCHAR(256) -- path for backup files  
DECLARE @fileName VARCHAR(256) -- filename for backup 
DECLARE @fileDate VARCHAR(20) -- used for file name 

SET @path = 'C:\BackupDB\' 

SELECT @fileDate = CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),112) 

DECLARE db_cursor CURSOR FOR  
SELECT name 
FROM master.dbo.sysdatabases 
WHERE name NOT IN ('master','model','msdb','tempdb') 

OPEN db_cursor  
FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  

WHILE @@FETCH_STATUS = 0  
BEGIN  
    SET @fileName = @path + @name + '_' + @fileDate + '.BAK' 
    BACKUP DATABASE @name TO DISK = @fileName 

    FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @name  
END  

CLOSE db_cursor  
DEALLOCATE db_cursor

 

Scripts trên sẽ thực thi ra file *.BAK với C:\BackupDB\  là đường dẫn chứa file backup.

Nghe nhạc cho vui

Ghi Chú

+ command "netstat -ano": IPs access

+ Restore dữ liệu trên SQLServer bằng dòng lệnh

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'E:\db.BAK'
WITH REPLACE

+ Cover từ VB.NET sang C#

http://developerfusion.com/tools/convert/vb-to-csharp/

Certifications